Masz pytania? Napisz: info@agrelo.pl
lub zadzwoń:+48 730 160 002

Regulamin

 

SPIS TREŚCI:

 1. Sprzedający
 2. Postanowienia ogólne
 3. Składanie zamówienia
 4. Znakowanie produktów
 5. Realizacja zamówienia
 6. Płatności
 7. Reklamacje i zwroty
 8. Zastrzeżenie własności
 9. Postanowienia końcowe

§1
Sprzedający

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.agrelo.pl prowadzony jest przez:

Agrelo - Tomasz Wilisowski
ul. Floriańska 32/3
38-200 Jasło
NIP: 6852210990
REGON: 180988055

Dane kontaktowe:
Biuro:
ul. Niegłowicka 1A
tel: 730 160 002
email: info@agrelo.pl

Obsługa e-Sklepu:
tel: 730 160 002
email: info@agrelo.pl
www.sklep.agrelo.pl

Przedmioty sprzedaży stanowią produkty tekstylne oraz gadżety reklamowe z własnym nadrukiem.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem sklep.agrelo.pl zawierane są umowy sprzedaży, na podstawie których Sprzedający sprzedaje Kupującemu gadżety reklamowe będące w ofercie sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Treści prezentowane w sklepie, zarówno na stronie głównej jak i wszystkich podstronach, w szczególności opis i ceny dotyczące wszystkich znajdujących się tam produktów (pomimo użycia słowa „oferta” w niniejszym Regulaminie) nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Agrelo są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Opisy produktów pochodzą głównie ze stron internetowych producentów oraz dystrybutorów wprowadzających do obrotu oferowane towary.
 8. Sklep Agrelo umożliwia sprzedaż Produktów znakowanych, tj. z umieszczonym materiałem graficznym dostarczonym przez Kupującego.
 9. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie (tj. §3 ust. 5 – nieprawidłowy opis Produktów i §7 – Rękojmia za wady) zakupiony Towar nie podlega zwrotowi.

§3
Składanie zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć:
  a. Poprzez sklep internetowy (również bez konieczności rejestracji) i opcję "do koszyka" oraz poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.
  b. Poprzez e-mail: info@agrelo.pl dokładnie wskazując ilość i rodzaj zamawianego towaru (nazwa / kod produktu / nr aukcji) oraz sposób płatności i dostawy.
 2. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju zamawianych Produktów (nazwę oraz symbol), ich liczbę, ewentualnie wskazywać na wolę oznakowania Produktów logiem dostarczonym przez Kupującego oraz adres dostarczenia Towaru.
 3. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia Sklep Agrelo wysyła w terminie 3 dni roboczych, drogą mailową, potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz możliwości jego realizacji, wraz z terminem realizacji Zamówienia oraz kosztami dostawy Towaru.
 4. Zapłata za Towar następuje z góry w postaci zaliczki, przed wysyłką Towaru do Kupującego, w pełnej kwocie obejmującej cały zamówiony Towar wraz z kosztami wysyłki Towaru.
 5. Z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedającego zostaje zawarta umowa sprzedaży obejmująca realizację Zamówienia i dostarczenie Towaru do Kupującego.
 6. Po otrzymaniu płatności z tytułu danego Zamówienia Sprzedający, po otrzymaniu wymaganych informacji od Kupującego, wystawi fakturę VAT lub Paragon, która doręczona zostanie Kupującemu drogą pocztową niezwłocznie od daty otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający i Kupujący mogą uzgodnić wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§4
Znakowanie produktów

 1. W przypadku wyrażenia woli znakowania Produktów Kupujący oświadcza, że dysponuje uprawnieniem do wykorzystania danego materiału graficznego (logo, znaku towarowego, itp.) przekazanego Sprzedającemu na potrzeby realizacji Zamówienia. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego wykorzystania takich materiałów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania produktów oznakowanych materiałami graficznymi dostarczonymi przez Kupującego w celach marketingowych, w tym umieszczenia ich zdjęć na stronach Sklepu, a Kupujący wyraża na to zgodę.
 3. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu roszczeń kierowanych do Sprzedającego w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem materiałów graficznych dostarczonych przez Kupującego oraz pokrycia kosztów związanych z każdym postępowaniem (w tym kosztów pomocy prawnej) wszczętym przeciwko Sprzedającemu, którego przedmiotem będą takie roszczenia.

§5
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia (tj. ewentualne znakowanie oraz wysyłka Towaru) rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty zaliczki za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedającego wraz z kosztami wysyłki, a w przypadku Towaru znakowanego - od momentu akceptacji przez Kupującego końcowej wizualizacji nadruku.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, kończący się z chwilą wysyłki Towaru do Kupującego, jest następujący:
  a) w przypadku zamówienia Towaru bez znakowania – od 2 do 5 dni roboczych;
  b) w przypadku zamówienia Towaru ze znakowaniem – od 2 do 21 dni roboczych;
 4. W indywidualnie uzgodnionym przypadku możliwa jest realizacja Zamówienia w trybie ekspresowym. W takim przypadku Sprzedający może naliczyć dodatkową opłatę.
 5. W przypadku bardzo dużych Zamówień termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 6. W przypadku, gdy Kupujący za zgodą Sprzedającego zmodyfikuje złożone Zamówienie, termin realizacji zmienionego Zamówienia biegnie od początku.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji ze znakowania zamówionego Towaru do momentu podjęcia przez Sprzedającego działań związanych z oznakowaniem Towaru.
 8. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Sklep Agrelo poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo podanym adresie, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub mógłby ją opóźnić.
 9. Jakiekolwiek rabaty lub kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Zamówienia nie będą uwzględniane, chyba że zostaną ustalone w odrębnej umowie.
 10. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą firm kurierskich.
 11. Na życzenie Kupującego wyrażone przed skorzystaniem z usług firmy kurierskiej Towar można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w Jaśle przy ul. Niegłowickiej 1A.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu Towaru do Kupującego lub za jego utratę z winy firmy kurierskiej.
 13. Przed odbiorem Towaru od firmy kurierskiej należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zbadać stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze w protokole stanowi podstawę do nieuwzględnienia roszczeń Kupującego z tytułu wad Towaru lub braków ilościowych przesyłki.

§6
Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Blue Media 
   • Przelewy24
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§7
Reklamacje, rękojmia za wady i zwroty

 1. Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczony Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i zawiadomić Sprzedającego o wykrytych wadach najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania Towaru.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać mailowo na adres: reklamacje@agrelo.pl
 3. W przypadku wykrycia wady Kupujący obowiązany jest po zawiadomieniu Sprzedającego o wykrytych wadach, odesłać wadliwy Towar do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Jaśle przy ul. Niegłowickiej 1A na własny koszt.
 4. Sprzedający w przypadku potwierdzenia istnienia wad Towaru w terminie 14 dni roboczych prześle do Kupującego nową partię Towaru bez wad na własny koszt.
 5. Sprzedający może  w miejsce  wymiany  Towaru  dokonać  zwrotu  kwoty odpowiadającej wartości wadliwego Towaru, bądź zaproponować Kupującemu obniżenie jego ceny w formie rabatu.
 6. W przypadku, gdyby Towar odesłany przez Kupującego nie był wadliwy Kupujący będzie mógł odebrać Towar osobiście w Biurze Obsługi Klienta, bądź skorzystać z usług firmy kurierskiej na własny koszt.
 7. Jeżeli Kupujący nie zbadał Towaru i nie zawiadomił Sprzedającego o wadach w terminie określonym ust. 2, a przypadku wad ukrytych jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych po ich wykryciu, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 8. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.
 9. Niezależnie od momentu zawiadomienia Sprzedającego o wadzie, uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wygasają po upływie miesiąca licząc od dnia, w którym Towar został Kupującemu wydany.
 10. Nieodpłatne lub odpłatne zbycie lub wydanie Towaru na rzecz osoby trzeciej powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 11. W przypadku sprzedaży na odległość Klient ma zawsze prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów.
 12. Zgodnie z art. 10, punktem 3, podpunktem 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2 marca 2000 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 13. W przypadku zwrotu. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności zostanie dokonany w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu.

§8
Zastrzeżenie własności

 1. W przypadku realizacji Zamówienia i dostarczenia Towaru na rzecz Kupującego przed dokonaniem pełnej wpłaty ceny, cały wysłany Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty pełnej kwoty ceny, a w razie opóźnienia w płatności do momentu zapłaty pełnej kwoty ceny wraz z wymagalnymi odsetkami.
 2. Przed przejściem własności Towaru na rzecz Kupującego nie ma on prawa do rozporządzania (w tym zbywania) Towaru lub obciążania go jakikolwiek prawem, a także do przerabiania lub dokonywania zmian w Towarze oraz wydawania go osobom trzecim, chyba że Sprzedający wyrazi na to wyraźną zgodę.
 3. Zastrzeżenie własności nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego zapłaty wymagalnej kwoty ceny.

§9
 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych Sklepu Agrelo w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz wykonaniem Umowy Sprzedaży. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z danej umowy sprzedaży, ograniczona jest maksymalnie do kwoty zapłaconej przez Kupującego ceny z tytułu danej umowy oraz obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą (damnum emergens).
 4. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewykonalne pozostaje to bez wypływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Agrelo podlegają prawu polskiemu.
 6. Za pośrednictwem Sklepu Agrelo umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Za zgodą obu stron umowa może być zawarta w innym języku; w takim przypadku zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin w polskiej wersji językowej.
 7. Tytuły paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikłe z zawieranych za pośrednictwem Sklepu Agrelo umów lub w związku z nimi strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego wskazanej we wstępie Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 Prosimy o przemyślane zakupy!

 

RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Agrelo z siedzibą przy ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło przetwarza informacje

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: kontakt mailowy z adresem info@agrelo.pl, biuro@agrelo.pl , aukcje@agrelo.pl lub rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www.sklep.agrelo.pl (opcja REJESTRACJA) prowadzonych od roku, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Agrelo z siedzibą przy ul. Floriańskiej 32/3 , 38-200 w Jasło

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Floriańska 32/3 , 38-200 Jasło lub email: mailto: biuro@agrelo.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

5. Państwa  dane osobowe będą przez firmę Agrelo przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@agrelo.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Floriańska 32/3 , 38-200 Jasło

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie rejestracji w sklepie www.sklep.agrelo.pl lub emailingowych zapytań, oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. Agrelo może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl